Aktualności

 • Nadzór inwestorski dla zadania "Budowa obwodnicy - ulicy Okrężnej w Żurominie".
 • Nadzór w branży robót wodno - melioracyjnych dla operacji pn.: Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km 13+000 do 17+500, wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki".
 • Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU dla inwestycji „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy

Realizacje

 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem - Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie emisji spalin do atmosfery dzięki wykonaniu termomodernizacji budynków na terenie Kampinowskiego Parku Narodowego
 • Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy przebudowie ulic w Płońsku w ramach projektu - Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego
 • Nadzór nad zadaniem "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 898 (ul. Sikorskiego) od km 1+697 do km 3+533,40 w gminie Stare Babice wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej".
 • Nadzór inwestorski nad całością projektu "przebudowa drogi gminnej Juligopol - Adamowa Góra-Altanka - Sochaczew" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 • Nadzór nad budową płyty mostowej w ramach realizacji inwestycji pn. "Rzeka Skroda - budowla piętrząco - przejazdowa w km 1+714" zlokalizowanej w Gminie Mały Płock.
 • Nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Poprawa infrastruktury drogowej, płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w mieście Płońsk".
 • Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska - budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ul. Klonowej.
 • Nadzór nad "Rozbudową drogi krajowej nr 50 na odcinku Płońsk - Wyszogród (51+200 - 61+750) wraz z budową obejścia m. Rębowo. Odcinek od km 53+387,84 do km 54+150 - Kobylniki oraz rozbudowa skrzyżowań w km 55+325 i km 57+660".
 • Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zagospodarowania terenu skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne oraz budowy ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie skweru im. M. Apfelbauma.
 • Nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 w m. Wyszków od granicy miasta do drogi krajowej nr 8 " zakończony w listopadzie 2011 r.
 • Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n. "Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej w Warszawie" zakończony w styczniu 2011 r.
 • Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi etapu I i II modernizacji Parku im. E. Szymańskiego w Warszawie zakończony w listopadzie 2010 r.
 • Nadzór inwestorski robót branży konstrukcyjnej nad budową ekranów akustycznych przy realizacji "Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka".
 • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Budowa I etapu drogi gminnej Nr 115152E Wędrogów - Wola Pękoszewska, łączącej drogę krajową Nr 70 z drogą powiatową Nr 1330E oraz przebudowa kolidującej sieci kablowej telekomunikacyjnej" w miejscowości Kowiesy, zakończone w październiku 2011 r.
 • Nadzór inwestorski w branży wodno melioracyjnej przy realizacji inwestycji pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - drenowanie, zad. "Drewnowo I, gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski".